Entreprisekontrakt udformning og information

Hviid Advokater A/S – Entreprisekontakter

Få et gratis opkald!

Skal du til at bygge nyt hus eller foretage en ombygning?

En entreprisekontrakt er et vigtigt styringsmiddel og et middel til at løse uenigheder, der kan opstå mellem bygherren og entreprenøren. Det er derfor vigtigt, at der foreligger en udførlig kontrakt. Dette betyder ikke, at en entreprisekontrakt nødvendigvis er specielt lang, eftersom der også sker henvisning til relevante dokumenter såsom arkitekttegninger, forsikringsaftaler og materialebeskrivelser. Herudover sker der oftest en henvisning til et standardregelsæt, der skal danne grundlag for aftalen. Om standarddokumenter og –regelsæt, se nedenfor.
Der findes ikke kun én type entreprisekontrakt. De varierer alt efter det arbejde, man ønsker skal udføres. Det er derfor en god ide at søge advokatrådgivning, for at du på den måde sikrer dig selv bedst muligt. På den måde kan entreprisekontrakten bruges som styringsmiddel under arbejdet, samt kontrakten kan løse de uenigheder, der måtte opstå. Selvom man ikke tror, at der vil opstå uenighed, så kan det desværre ske, og derfor bør man have taget stilling til, hvordan uenighederne så skal løses.

Står du over for at skulle indgå en entreprisekontrakt tilbyder vi, at foretage en grundig juridisk gennemgang af kontrakten til en fast pris på kr. 6.950,- inkl. moms.

Vi har erfaring med alle typer af entreprisekontrakter. Vi gennemgår eksempelvis ofte kontrakter fra Huscompagniet, Lind & Risør, Eurodan, Milton Huse, Preben Jørgensen Huse, Danhaus, Hybel Huse og mange flere.

Ring gratis på 76308999

advokat thorsten

Advokat Thorsten Lauridsen er specialist i entrepriseret og byggesager.
tpl@hviid-advokater.dk

Generel information

Standarddokumenter

Der findes en lang række standarddokumenter og regelsæt, som man kan vælge at benytte i forbindelse med sin entreprisekontrakt. De vigtigste standarddokumenter inden for entreprisekontrakter er AB 92, AB Forbruger, ABT 93 og ABR 89. De forskellige regelsæt er gode til forskellige typer entrepriseaftaler.
Det er meget vigtigt, at den enkelte kontrakt er tilpasset den konkrete situation. Derfor vil vi gerne advare imod at benytte de gratis skabeloner til entreprisekontrakter, som kan findes på nettet.

Kontraktforhandlinger

Hvis parterne ikke tidligere har samarbejdet, så er kontraktforhandlingerne særdeles vigtige. Ved kontraktforhandlingerne skal begge parter sørge for at fremhæve, hvad der er vigtigt for dem hver især. Bevismæssigt er det en god ide at sørge for at skrive alting ned og underskrive dokumentet, for at der ikke er tvivl om aftalegrundlaget, såfremt der skulle opstå uenighed.

AB 92

Ved entrepriseretten er der ikke noget udgangspunkt for, at nogle dokumenter har forrang forud for andre. Det er derfor vigtigt, at I i entreprisekontrakten tager stilling til, hvilken rækkefølge de forskellige dokumenter skal tillægges betydning. Et eksempel kan være, at man aftaler at selve kontraktbestemmelserne skal gå forud for fx AB 92 – eller omvendt. AB 92 ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” er et sæt standardvilkår, som indgår som en del af størstedelen af alle entrepriseaftaler. En stor del af reglerne i AB 92 opfattes som entrepriseretlige udfyldelsesregler.

Færdiggørelse af byggeri – tidsplan

Der bør tages stilling til, hvornår byggeriet skal stå færdigt. Man kan med fordel udfærdige en tidsplan. Herudover bør størrelsen på dagbøder også fremgå af entreprisekontrakten. Som standard siger man, at dagsbøder udgør 1-1,5 promille af entreprisesummen pr. dag. Som bygherre vil man drage fordel af, at dette er aftalt på forhånd, eftersom det kan være svært at bevise et tab på baggrund af forsinkelse. En bygherre vil nemlig ikke have ret til erstatning ud fra de almindelige erstatningsretlige regler, såfremt han ikke kan bevise et tab.
Modsat er det derved til entreprenørens fordel, at der ikke er aftalt noget specifikt omkring dagsbøder, fordi det så er op til bygherren at bevise sit tab.
Parterne kan i kontrakten aftale, hvordan og hvornår en mangelgennemgang af entreprisen skal finde sted.

Garantistillelse og betalinger

Det er en god ide, at nedskrive en aftale vedrørende en garantistillelse og størrelsen heraf i kontrakten. Som minimum bør der være tale om en garanti på min. 10 % af hele entreprisen. Man kan med fordel supplere denne garantistillelse med en aftale om acontobetaling. Til dette kan der for eksempel udarbejdes en betalingsplan for entreprisen. En sådan betalingsplan eller acontobetalinger skal aftales særskilt for at være gældende. Dette skal derfor altid fremgå af entreprisekontrakten, såfremt du skal kunne gøre krav på acontobetalinger.

Entreprisesummens størrelse

Der bør altid være taget stilling til den samlede størrelse af entreprisesummen i entreprisekontrakten. Det kan hertil være en god ide at have taget stilling til, om der er tale om regnings- eller tilbudsarbejde.

Ekstraarbejder

Man bør altid skrive aftaler om ekstraarbejder ned, hvilket skal underskrives af alle parter. Ofte har professionelle entreprenører en standardaftale, som parterne kan underskrive. Såfremt en sådan ikke foreligger, så kan man i stedet lave aftalen via e-mail eller lignende. Aftalen skal være skriftlig, så man skal sende en mail efter en mundtlig aftaleindgåelse, for at der på den måde er dokumentation for aftalen mellem jer.

Samme regelsæt for alle aktører

Det er en god ide at sørge for, at der foreligger de samme aftaler mellem alle de involverede i entreprisen. På denne måde sikrer du også, at det er det samme regelsæt, der er gældende i alle led. Så er det nemlig lettere at afgøre eventuelle tvister, der kunne opstå. For eksempel kan man aftale, at AB 92 skal finde anvendelse i alle kontraktforhold, både bygherre og entreprenør, og entreprenør og underentreprenører. En forudsætning herfor er, at det valgte regelsæt er gældende i kontraktforholdet mellem bygherre og entreprenør.

Løsning af konflikter

Det er en god ide, at man i entreprisekontrakten på forhånd har aftalt, hvordan eventuelle tvister skal afgøres. Ved entrepriseret kan man med fordel benytte voldgift frem for almindelig domstolsbehandling. Voldgift er det forhold, at man enes om at lade tvisten afgøre ved en eller flere personer, som man i almindelighed selv har valgt dertil. Såfremt I har aftalt, at AB 92 er aftalegrundlaget i jeres entreprise, så foreligger der automatisk en voldgiftsaftale mellem jer. Men hvis I ikke har nogen aftale angående voldgift, så skal I som hovedregel benytte jer af de almindelige domstole, men hvis I begge er enige om det, så er der mulighed for at vælge voldgift som afgørende myndighed efter tvistens opståen.
Som fordele vedrørende voldgift kan nævnes, at det som regel går hurtigere end en sag ved de almindelige domstole. Herudover er voldgiftssager ikke offentlige. Til gengæld kan man ikke anke en voldgiftsafgørelse.